Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Solmu Studion henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.12.2019. Viimeisin muutos pp.kk.vvvv.

 

1. Rekisterinpitäjä

Solmu Studio

Käkelänkuja 6

90850 Martinniemi

0401424550

 info@solmustudio.com


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sanna Kämäräinen

Käkelänkuja 6

90850 Martinniemi

0401424550

info@solmustudio.com

 

3. Rekisterin nimi

Solmu Studion asiakasrekisteri. 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Toimituksen hoitamiseen
  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Liiketoiminnan kehittämiseen
  • Markkinointiin
  • Tilastointiin

Henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen asettamien vaatimusten mukaisesti.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, maksutapa ja toimitustapa.  Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus. 

 Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin lakien ja asetusten mukaisesti sallittua. Säilytämme tietoja kauemmin, mikäli sitä vaaditaan kuluttajansuojalaissa tai kirjanpitolaissa.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä asiakkaan täyttäessä tilauslomakkeen. 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötetoja käsittelee vain Solmu Studion henkilökunta ja kaikki tiedot ovat salasanan takana. 

Tietoja luovutetaan logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille jotta verkkokauppa toiminta olisi mahdollista. 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Tietoja ei myydä eteenpäin.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöön on oikeus vain Solmu Studion henkilökunnalla. Asiakasrekisterin käyttö vaatii salasanaa. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).